Huishoudelijk Reglement
Van de stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden, vastgesteld door het stichtingsbestuur.

Het huishoudelijk reglement verduidelijkt enerzijds de structuur van het RMBB Leiden en definieert de bevoegdheden en de taken van de respectieve pijlers in die structuur. Verder expliciteert het document ook de statuten van het RMBB Leiden.

 

Inhoud
Artikel 1 Deelnemers
Artikel 2 Categorieën deelnemers
Artikel 3 Toelating
Artikel 4 Einde deelnemersschap
Artikel 5 Rechten en verplichtingen
Artikel 6 Stuurgroep
Artikel 7 Werkgroepen/Commissies
Artikel 8 Vergoeding van onkosten
Artikel 9 Geheimhouding/Omgaan met vertrouwelijke informatie
Artikel 10 Boete
Artikel 11 Vaststelling, wijziging en ingangsdatum HHR

(versie: 2019/2)

Artikel 1 Deelnemers
1.1 De stichting kent de volgende type deelnemers: deelnemers, overige deelnemers, eredeelnemers en deelnemers van verdienste.

Artikel 2 Categorieën deelnemers
2.1 Deelnemers van de stichting kunnen zijn:
a. natuurlijke personen. Het deelnemersschap geeft recht op participatie door maximaal 2 personen, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van dit huishoudelijk reglement als zodanig zijn toegelaten;
b. rechtspersonen (bedrijven of instellingen zijnde corporate deelnemers). Het deelnemersschap geeft recht op participatie van maximaal 2 personen, die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van dit huishoudelijk reglement als zodanig zijn toegelaten.
2.2 Overige deelnemers zijn deelnemers, die wegens hun belang voor de stichting als zodanig zijn benoemd door het stichtingsbestuur; zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de deelnemers, behalve de verplichting tot het betalen van een bijdrage.

Artikel 3 Toelating
3.1 Het lidmaatschap wordt aangevraagd via de website van de stichting: www.rmbb.nl of op persoonlijke wijze anderszins, waarna het stichtingsbestuur uiterlijk binnen één maand na de aanmelding over de toelating beslist. Bij niet-toelating heeft de betrokkene recht op een mondelinge toelichting.

Artikel 4 Einde deelnemersschap
4.1 Het deelnemersschap eindigt door:
a. door overlijden van een natuurlijk persoon of ontbinding of beëindiging van een rechtspersoon, bedrijf of instelling;
b. door opzegging door een deelnemer, hetgeen schriftelijk moet geschieden aan het stichtingsbestuur vóór 1 december van het lopende boekjaar;
c. door opzegging namens de stichting door het stichtingsbestuur; deze kan geschieden wanneer een deelnemer heeft opgehouden aan de vereisten voor het deelnemersschap bij de statuten gesteld, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de stichting niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de stichting niet gevergd kan worden het deelnemersschap te laten voortduren;

Artikel 5 Rechten en verplichtingen
5.1 De deelnemers zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Deze bijdrage kan worden verhoogd. Het stichtingsbestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting te verlenen.
5.2 Door toetreding tot de stichting erkennen de deelnemers kennis te hebben genomen van de inhoud van de Statuten, het Huishoudelijk reglement en het Privacy reglement.
5.3 De deelnemers hebben recht om aan de activiteiten van de stichting deel te nemen, een en ander zoals nader vermeld op de website van de stichting.
5.4 Bij het einde van het deelnemersschap eindigen de rechten van de betrokkene jegens de stichting, doch behoudt de deelnemer de alsdan bestaande financiële verplichtingen, behoudens het hierna in lid 5 bepaalde.
5.5 Opzegging van het deelnemersschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het lopende boekjaar. Na deze datum wordt het deelnemersschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Artikel 6 Stuurgroep
6.1 De stuurgroep fungeert als klankbord voor het stichtingsbestuur en heeft hierbij een adviserende rol. Daarnaast neemt de stuurgroep ook actief uitvoerende taken op zich.
6.2 Formeren of opheffen van een stuurgroep geschiedt op initiatief van het stichtingsbestuur.
6.3 Deelname aan de stuurgroep kan slechts geschieden met goedkeuring van het stichtingsbestuur.
6.4 Zitting in de stuurgroep is voor bepaalde tijd en wel voor een termijn van 2 jaar, welke met maximaal 1 termijn van 2 jaar kan worden verlengd.
6.5 Opzegging op verzoek van het betreffende lid van de stuurgroep of op verzoek van het stichtingsbestuur, is tussentijds mogelijk.
6.6 In de stuurgroep kunnen deelnemers zitting hebben, met dien verstande dat iedere natuurlijk- of rechtspersoon als deelnemer slechts 1 persoon kan afvaardigen. De stuurgroep wordt vertegenwoordigd door maximaal 4 deelnemers.
6.7. Gestelde voorwaarden aan de natuurlijk- of rechtspersoon: gelet op de voorbeeldfunctie en alsmede de relatie met het Ronald McDonald Huis betreft het een onderneming zonder contributie betalingsachterstand ouder dan 2 maanden, en is de vertegenwoordiger van onbesproken gedrag.
6.8 Indien het lid van de stuurgroep niet aan de reguliere vergaderingen deelneemt, kan hij/zij niet worden vervangen. Bij absentie bij 2 bijeenkomsten is het stichtingsbestuur gerechtigd een vervangend en nieuw lid van de stuurgroep te benoemen.
6.9 De stuurgroep voorziet zelf in haar voorzitterschap. De notulen worden, tenzij anders besloten, roulerend opgemaakt door de stuurgroep en worden uiterlijk 2 weken na iedere vergadering aangeleverd bij het secretariaat van de stichting, welke zorgdraagt voor rondzending en archivering van de stukken.
6.10 De stuurgroep wordt tenminste 4 keer per jaar bijeengeroepen door de voorzitter van de stuurgroep, én aanvullend telkens wanneer dit noodzakelijk wordt geacht. Dit wordt schriftelijk aan de (email)adressen van de leden van de stuurgroep gericht. De termijn van oproeping bedraagt tenminste 7 dagen. De agenda zal door de voorzitter van de stuurgroep worden opgesteld in overleg met het stichtingsbestuur. Indien een of meer afgevaardigden agendapunten op wil nemen, moeten deze ruim voorafgaande de vergadering bij de voorzitter van de stuurgroep worden opgegeven.
6.11 Alle vergaderingen van de stuurgroep zullen worden bijgewoond door (een afgevaardigde van) het stichtingsbestuur, tenzij de afgevaardigden van de stuurgroep aangeven over een of meer punten buiten aanwezigheid van het stichtingsbestuur te willen vergaderen.
6.12 De stuurgroep brengt jaarlijks voor 1 december van ieder jaar een schriftelijk verslag uit aan het stichtingsbestuur over haar werkzaamheden over de afgelopen periode (kalenderjaar) en doet daarbij tevens verslag over de voorgenomen inspanningen voor het volgende kalenderjaar.
6.13 In beginsel zal de stuurgroep alleen een besluit nemen indien dit de instemming heeft van het stichtingsbestuur.

Artikel 7 Werkgroepen/Commissies
7.1 Het stichtingsbestuur kan, eventueel in overleg met de stuurgroep, een of meer werkgroepen of commissies instellen, al dan niet op verzoek van een of meer deelnemers.
7.2 De werkgroep en/of commissie voorziet zelf in haar voorzitterschap en bepaalt zelf haar vergaderfrequentie.
7.3 De werkgroep en/of commissie brengt jaarlijks voor 1 november van ieder jaar een schriftelijk verslag uit aan het stichtingsbestuur over haar werkzaamheden over de afgelopen periode (kalenderjaar) en doet daarbij tevens verslag over de voorgenomen inspanningen in voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 8 Vergoeding van onkosten
8.1 Aan de leden van de stuurgroep, commissies en werkgroepen worden geen beloningen toegekend.
8.2 Onkosten van de leden van de stuurgroep, commissies en werkgroepen zullen door de penningmeester worden vergoed na overlegging van een naar het oordeel van de penningmeester afdoende factuur of bewijsstukken, mits het stichtingsbestuur voorafgaande heeft ingestemd met de besteding en de te maken onkosten.

Artikel 9 Geheimhouding/Omgaan met vertrouwelijke informatie
9.1 Ieder der deelnemers als ook de leden van het stichtingsbestuur is/zijn verplicht zowel tijdens de duur van het deelnemersschap/stichtingsbestuurslidmaatschap van de stichting als nadat deze tot een einde is gekomen, geheimhouding te betrachten jegens een ieder met betrekking tot alle, op welke wijze dan ook ter kennis van deze partij gekomen bijzonderheden omtrent hetgeen door het stichtingsbestuur als “vertrouwelijke informatie” is aangemerkt, en alle andere informatie waarvan de deelnemer redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat openbaarmaking de stichting en/of een of meer deelnemers kan schaden in haar belangen.

Artikel 10 Boete
10.1 Indien een deelnemer met de nakoming van het vorenstaande in artikel 9 bepaalde in gebreke blijft zal hij terstond door het stichtingsbestuur worden geroyeerd. Eventuele aansprakelijkheid of (neven)schade kan door de stichting worden verhaald op de in gebreke zijnde deelnemer.

Artikel 11 Vaststelling, wijziging en ingangsdatum HHR
11.1 Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 1 juli 2019 en zal ingaan per 1 augustus 2019, vanaf laatstgenoemde datum zijn alle deelnemers aan het huishoudelijk reglement gebonden.
11.2 Het huishoudelijk reglement wordt ter kennisneming beschikbaar gesteld door vermelding op de website.
11.3 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts plaatsvinden door een besluit van het stichtingsbestuur.


EINDE.

                                Download hier het Huishoudelijk Reglement van RMBB Leiden.