Privacyreglement

Stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (RMBB)

Algemeen

De stichting Ronald McDonald Business Breakfast Leiden (nr. 1) is een ondernemersnetwerk van regionale bedrijven die vanuit de gedachte van MVO een plaatselijk goed doel wenst te ondersteunen en tevens het zakelijk netwerk wil onderhouden. Daartoe wordt 1 keer per maand een ontbijtbijeenkomst georganiseerd. Hiertoe verzamelt en distribueert het RMBB persoonlijke gegevens van u als deelnemer of als gast. Persoonlijke gegevens worden verzameld en (eventueel deels) gedistribueerd via de website, via de e-mail of via hard-copy formulieren tijdens de bijeenkomsten.

Soort gegevens

Het RMBB verwerkt uw (bedrijfs)naam, telefoonnummer, e-mailadres, profielfoto, foto’s van evenementen, bedrijfsnaam, branche en aanwezigheid. Daarnaast verwerkt het RMBB uw (bedrijfsmatige) betaalgegevens ten behoeve van de financiële administratie.

Doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens voor 4 doelen:

  1. Uitwisselen van contactgegevens zodat leden onderling contact kunnen leggen en elkaar kunnen voorstellen bij derden om zo business opportunity’s te genereren.
  2. Voeren van een financiële administratie met betrekking tot de verschuldigde lidmaatschaps- en   abonnementsgelden.
  3. Het informeren over evenementen, nieuwtjes en veranderingen in de organisatie.
  4. Voor het opzetten en beheren van een community.

Wie hebben er inzage in uw gegevens?

Leden kunnen van elkaar via de webapplicatie de contactgegevens van elkaar inzien. Het secretariaat is slechts gemachtigd om de contactgegevens van leden en gasten te muteren. Alleen het stichtingsbestuur en het secretariaat van het RMBB kunnen daarenboven de financiële gegevens van de leden inzien en muteren.

Bewaartermijnen

  • Deelnemers: de gegevens worden bewaard tot drie jaar na beëindiging van de deelname.
  • Gasten: de gegevens worden tot maximaal drie jaar na de laatste bijeenkomst waaraan de gast heeft deelgenomen bewaard. 

Privacy maatregelen

Het RMBB beschermt de privacy van de deelnemers en gasten door:

  • De systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen
  • Door zowel leden als gasten actief te laten tekenen voor dan wel akkoord te geven op hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan.

 Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht op correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl